DSCF2309

Zahájení veřejné sbírky „Zvon pro Jakuba“

Naposledy se nesl hlas zvonu z věže chrámu svatého Jakuba nad údolím Vrchlice v roce 1942. Tehdy byl zvon, zvaný Vavřinec, zrekvírován pro válečné účely. Díky úsilí Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora by se měl nový zvon, tentokrát pojmenovaný Jakub Maria, rozeznít nad Kutnou Horou na podzim příštího rok, tři čtvrtě století poté, co byl umlčen.

.
Věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře sloužila od svého vzniku až do poloviny 20. století mimo jiné jako zvonice. Nejslavnější jakubský zvon, Vorel, později Vavřinec, byl odlit v roce 1478 Ondřejem Ptáčkem a jeho hlas zněl po širém okolí téměř nepřetržitě až do roku 1942, kdy byl zrekvírován pro válečné účely. Od té doby je svatojakubská zvonice prázdná. Tradice zvonění na kostelní zvony se však v Kutné Hoře udržela dodnes, a to díky existenci zvonů chrámu sv. Barbory, které můžeme při různých příležitostech slyšet z věže Jezuitské koleje (ovládají se ručně, při zvonění se střídá několik dobrovolníků).
Právě skutečnost chybějícího zvonu, která ostře kontrastuje se staletou zvonařskou tradicí, vedla majitele kostela sv. Jakuba, Římskokatolickou farnost – arciděkanství Kutná Hora, k myšlence zvon na věž vrátit. Důležitým pozadím vzniku této myšlenky je právě probíhající oprava západního průčelí a věží kostela. Ta s sebou přinesla mimo jiné zvýšený zájem veřejnosti, který přirozeně vyústil v časté otázky po zhotovení nového zvonu a jeho zavěšení na místo jeho předchůdců.
Na počátku roku 2016 byla ustavena osmičlenná pracovní skupina, jejímž úkolem je připravit vyhlášení a zajistit hladký průběh veřejné sbírky s cílem shromáždit prostředky na výrobu nového zvonu Jakub Maria a na jeho zavěšení ve věži. Naděje na zdárné dokončení tohoto projektu se opírá o několik skutečností. Jednak pozorujeme zájem široké veřejnosti, zejména obyvatel Kutné Hory, kteří mají silný vztah ke kostelu sv. Jakuba a zajímají se o jeho osud. Ochota řady lidí podílet se na opravě tohoto chrámu se projevila v posledních letech mimo jiné při sbírce na opravu jakubské střechy (projekt Kup břidlici, zachráníš střechu). Důležitým aspektem je i kombinace nadšení a profesionality všech členů pracovní skupiny a intenzivní spolupráce s dalšími odborníky. V neposlední řadě spoléháme také na příspěvky turistů z celého světa, kteří do Kutné Hory přijíždějí a oceňují jak její historické a duchovní bohatství, tak i místní snahu o toto bohatství pečovat a nadále ho rozvíjet,“ přiblížil myšlenku arciděkan Jan Uhlíř.
Cílem sbírky Zvon pro Jakuba není jen shromáždění potřebných prostředků na výrobu a zavěšení zvonu. Cílem je také vytvořit prostor pro lidi, kteří mají rádi kostel sv. Jakuba a město, které se kolem něj rozkládá, aby se mohli podílet na něčem, co zde zůstane pro další generace, na něčem obsahově velmi hlubokém, vznešeném a symbolickém.
Přejeme si také prostřednictvím sbírky poukázat na bohatou tradici kutnohorského zvonařství a zvonění, na umění, které je se zvony po staletí spojeno a zaslouží si pozornost. Zvon vnímáme jako symbol pokoje a usmíření (je příznačné, že život předchůdců tohoto nového zvonu byl ukončen právě kvůli válce), ale také jako hlas, který člověka vytrhuje z každodenních starostí, vybízí ho k zastavení a zamyšlení, budí v něm emoce radosti (při svátcích a slavnostech) i smutku a soucítění (při ohlašování úmrtí nebo nějaké tragédie),“ dodal kutnohorský duchovní.

Grafika
Autorem grafického manuálu veřejné sbírky „Zvon pro Jakuba“ je kutnohorský výtvarník Jakub Obraz.

Současná situace kolem oprav kostela v souvislosti se zavěšením zvonu
Před započetím oprav vysoké severní věže (a celého západního průčelí včetně věže jižní) kostela sv. Jakuba bylo pořízení nového zvonu pouhým snem. Ten se nyní, když tato fáze oprav spěje ke konci a přemýšlení o další budoucnosti kostela může být konkrétnější, stává realitou.
Oprava věží a západního průčelí kostela probíhá od ledna 2015. V rámci této opravy jsme do této chvíle dokončili zhruba 90 % plánované práce: obnovy kamenného zdiva obou věží a západního průčelí, obnovy truhlářských prvků (oken, žaluzií, bednění, vstupních dveří), obnovy věžních hodin a jejich ciferníků a restaurování vitráží. Rovněž jsme se věnovali obnově střechy, krovů a tesařských prvků severní věže. Na vrchol věže jsme instalovali nový kříž, vrátili nově pozlacenou makovici, do níž jsme vložili dokumenty, které mají přinést budoucím generacím svědectví o naší současnosti. Momentálně probíhá demontáž lešení pod úroveň hodin. Sem budou následně instalovány zrestaurované ciferníky. Ráda bych vás pozvala k pozorování této náročné a zajímavé realizace: dojde k ní v úterý 3. května,“ popsala současný stav oprav chrámu Soňa Telecká, technický správkyně památek farnosti.
Poslední fáze těchto oprav již dovoluje zabývat se plánováním dalších etap a také myšlenkami na završení úsilí: osazení nového zvonu do opuštěné zvonové stolice severní věže.
Nyní jsme na začátku přípravy celé akce. Uvažujeme o velikosti zvonu (jeho váha může být až 3,5 tuny), o výběru zhotovitele a dodavatele zvonu, o způsobu osazení na věž. Pohráváme si i s myšlenkou zvon na věž dopravit historickým postupem, jehož technickou proveditelnost momentálně prověřujeme. Nový zvon pro kostel sv. Jakuba bychom chtěli na věž umístit v říjnu roku 2017,“ vysvětlila Telecká.

Zavěšení nového zvonu Jakub Maria
Nový zvon kostela sv. Jakuba bude zavěšen do původní zvonové stolice, která pochází pravděpodobně z období renesance nebo raného baroka a je starší než nynější konstrukce krovů střechy a báně (původní krovy podlehly požáru).
Tato zvonová stolice je spolu se štenýřovou konstrukcí v nižším podlaží nejstarším dochovaným tesařským prvkem kostela. Stolice je zhotovena z dubových, ručně tesaných trámů. V rámci celkové obnovy věže, která nyní probíhá, byla navržena pouze její konzervace, protože se v době zpracování projektové dokumentace s navrácením zvonu na věž ještě nepočítalo. Instalace zvonu si vyžádá opravu a doplnění zvonové stolice a posouzení namáhání zdiva věže výpočtem dynamické odezvy zvonu. Podle výsledku výpočtu bude definitivně stanovena hraniční váha a velikost zvonu a případná technická opatření snižující dynamické namáhání věže. Předpokládáme, že hmotnost zvonu se bude pohybovat mezi 2,5 a 3,5 tunami,“ konstatuje statik Vít Mlázovský.

Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba a s ní spojené aktivity
Dovést sbírku řádně do konce, to znamená zrealizovat ji tak, aby byla vybrána dostatečně vysoká suma peněz, která zajistí výrobu a úspěšnou instalaci zvonu do věže kostela sv. Jakuba, je úkolem již výše zmíněné pracovní skupiny.
Pro slavnostní vyhlášení sbírky jsme zvolili příležitost koncertu pořádaného k 170. výročí sborového zpěvu v Kutné Hoře 7. května 2016 od 18. hodin přímo v kostele sv. Jakuba. Domníváme se, že se jedná o symbolické spojení. Na koncertě vystoupí Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, Kutnohorský komorní orchestr a soubor Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou. V průběhu sbírky chceme žádat o podporu organizátory nejrůznějších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pořádaných v Kutné Hoře. Jde nám především o pomoc s propagací sbírky. Chceme, aby se informace o této iniciativě dostala nejen ke všem obyvatelům Kutné Hory, ale i k dalším, kteří budou mít chuť na zvon přispět. Rovněž plánujeme uspořádat další benefiční akce navázané přímo na sbírku Zvon pro Jakuba,“ říká předsedkyně pracovní skupiny Malvína Krepsová.

Tiskovou zprávu si můžete prohlédnout zde: Tisková zpráva

.

.